TRITON MECHANIC & TOTAL MECHANIC

ENGINEERING TEAM

TECHNICAL TEAM

SUPPORT TEAM

ตรวจสอบและซ่อมบำรุง รอกและเครนโรงงาน
06-07-2559
รายละเอียด :
ตรวจสอบซ่อมบำรุงเชิงป้องกันรอกเครนและลิฟต์ขนส่งสินค้า  20 ชุด สัญญาตรวจเช็ครายปี 4 ครั้งต่อปี ...
06-07-2559
รายละเอียด :
ตรวจสอบซ่อมบำรุงเชิงป้องกันรอกเครน 15 ชุดเครน สัญญาบริการตรวจเช็ครายปี 4 ครั้งต่อปี  ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ...
06-07-2559
รายละเอียด :
เครน 8 ตัว ที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา ...
06-07-2559
รายละเอียด :
ตรวจสอบซ่อมบำรุงเชิงป้องกันรอกและเครน 67 ชุดเครน สัญญาบริการตรวจเช็ครายปี 4 ครั้งต่อปี ที่จังหวัดระยอง ...
06-07-2559
รายละเอียด :
ตรวจสอบซ่อมบำรุงเชิงป้องกันรอกและเครน 21 ชุดเครน สัญญาบริการตรวจเช็ครายปี 4 ครั้งต่อปี  ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ...
085-908-2254
085-286-1119
LINE ID:
jirayucrane